You are using Internet Explorer. This website only supports modern browsers. Please use Chrome, Firefox, Safari or Edge.
menu
Mandy Aileen Photography

Algemene Voorwaarden

Onderdeel van Mandy Brander Fotografie
Schalkhaar – juni 2015
KvK 08205039

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van Mandy Brander Fotografie aan natuurlijke personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Mandy Brander Fotografie en opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de Mandy Brander Fotografie geleverd zal worden.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of personen waarmee Mandy Brander Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtnemer/Mandy Brander Fotografie: opdrachtnemer, Mandy Brander Fotografie, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08205039. Tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tussen Mandy Brander Fotografie en Opdrachtgever.
 2. Afwijken van een of meerdere bepalingen is mogelijk wanneer Opdrachtgever en Mandy Brander Fotografie dit schriftelijk (per e-mail) overeenkomen.

Artikel 3. Aanbod

 1. Het aanbod of de offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders overeengekomen.
 2. Veranderingen in de opdracht of werkzaamheden of prijsstijging van materialen kunnen zorgen voor prijswijzigingen in de offerte. Mandy Brander Fotografie zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een prijswijziging.
 3. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes exclusief reiskosten, parkeerkosten, kosten voor het inhuren van derden en kosten voor toegang tot een locatie of toestemming om op die locatie te mogen fotograferen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Mandy Brander Fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Mandy Brander Fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Mandy Brander Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Mandy Brander Fotografie gebruikelijk werkt.
 2. Mandy Brander Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Mandy Brander Fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen treffen.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Waaronder, maar niet uitsluitend, het melding maken van extra fotografen of videografen en het instrueren van deze personen, zodat Mandy Brander Fotografie geen hinder van hen zal ondervinden.
 4. Mandy Brander Fotografie levert de fotobestanden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.
 5. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Mandy Brander Fotografie, waardoor Mandy Brander Fotografie niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Levering

 1. Mandy Brander Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Opdrachtgever ontvangt van Mandy Brander Fotografie een door Mandy Brander Fotografie gemaakte selectie van de foto’s, die in haar gebruikelijke stijl zijn bewerkt, in hoge resolutie .jpg.
 3. Tenzij anders overeengekomen worden fotobestanden 3 weken na betaling van de factuur geleverd.
 4. Levering geschiedt digitaal, langs elektronische weg, tenzij anders overeengekomen.
 5. Levering van albums gaat volgens de in artikel 7 van deze voorwaarden bepaalde procedure.

Artikel 7. Album

 1. Mandy Brander Fotografie zorgt voor een selectie en eerste opmaak van het album, naar eigen stijl en inzicht, zonder inmenging van opdrachtgever. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de levering van de eerste opmaak, wordt deze binnen 4 weken na betaling van de factuur geleverd.
 2. Mandy Brander Fotografie laat (bruids)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever akkoord heeft gegeven om het album te laten drukken. Indien Mandy Brander Fotografie van Opdrachtgever binnen 30 dagen na levering van het laatste ontwerp geen toestemming heeft gekregen om het album te laten drukken, beschouwt Mandy Brander Fotografie dit zwijgen als een akkoord op het ontwerp en toestemming om het album te laten drukken conform de laatst besproken details of laatst gemaakte afspraken.
 3. Levering van het album in overleg en na betaling. De levertijden van het album zijn mede afhankelijk van de leverancier die het drukwerk zal verzorgen.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Vergoeding wordt schriftelijk bij offerte overeengekomen.
 2. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Mandy Brander Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, althans rekent Mandy Brander Fotografie een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 4. Wanneer Mandy Brander Fotografie op verzoek van Opdrachtgever of redelijkerwijs meerwerk heeft geleverd of extra kosten heeft moeten maken, is Mandy Brander Fotografie gerechtigd dit meerwerk en deze kosten door te berekenen.
 5. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Mandy Brander Fotografie zal na uitvoering van de fotografie, maar voor levering van de foto’s en andere producten, zoals albums en prints, een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
 2. In het geval van Bruidsfotografie of opdrachten met een offertebedrag van meer dan €500,-, vraagt Mandy Brander Fotografie een aanbetaling van €250,-. De aanbetaling dient te worden voldaan binnen 7 dagen na aanvaarding van de offerte althans overeenstemming tussen partijen met betrekking tot de opdracht. Voor deze aanbetaling wordt geen aparte factuur gestuurd.
 3. Indien de aanbetaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is Mandy Brander Fotografie gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
 4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Mandy Brander Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever of levering van bestanden en producten opschorten totdat het bedrag van de factuur en bijkomende rente en incassokosten zijn voldaan.
 2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt, indien mogelijk, schriftelijk.
 3. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Mandy Brander Fotografie de aanbetaling, althans een redelijke vergoeding voor reeds uitgevoerde werkzaamheden en gederfde winst in rekening.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestanden of producten, respectievelijk de factuur schriftelijk te worden voorgelegd aan Mandy Brander Fotografie.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Mandy Brander Fotografie is maker en auteursrechthebbende van alle foto’s en werken die met betrekking tot de opdracht of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Mandy Brander Fotografie zijn gemaakt.
 2. Opdrachtgever mag de foto’s voor persoonlijk gebruik (laten) afdrukken en (digitaal) delen met vrienden en familie.
 3. Opdrachtgever mag uitdrukkelijk niet de foto’s bewerken, gebruiken voor commerciële doeleinden, delen met commerciële of zakelijke partijen, delen met leveranciers, inzenden voor wedstrijden of anderszins, behalve het in lid 2 bepaalde, openbaar (laten) maken.
 4. Mandy Brander Fotografie mag foto’s voor eigen portfolio en promotionele doeleinden gebruiken.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Mandy Brander Fotografie is mag foto’s voortkomend uit deze opdracht gebruiken voor haar eigen portfolio en promotionele doeleinden.
 2. Voor zover er sprake is van een portret van Opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde persoon of de foto anderszins mogelijk privacy-gevoelig kan zijn en Opdrachtgever aan Mandy Brander Fotografie kenbaar maakt dat openbaarmaking van die foto’s door of via Mandy Brander Fotografie ongewenst is, zal Mandy Brander Fotografie deze wens respecteren. Opdrachtgever dient dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Mandy Brander Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mandy Brander Fotografie of diens vertegenwoordigers.
 2. Mandy Brander Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Mandy Brander Fotografie geleverd zijn, noch is Mandy Brander Fotografie aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
 3. Mandy Brander Fotografie is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Mandy Brander Fotografie aan opdrachtgever geleverd heeft.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Overige

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en d-e overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Mandy Brander Fotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.